The Long Way: Sheridan House Maritime Classic (Paperback)